اندر جهان عیان شده غوغای رستخیز

اندر جهان عیان شده غوغای رستخیز

ای قامت تو شور قیامت به پای خیز!

زینب برت بضاعت مزجات جان به کف

آورده با ترانه ی “یا ایها العزیز!”

هر کس به مقصدی ره صحرا گرفته پیش

من روی در تو و دگران روی در حجیز

بگشا ز خواب دیده و بنگر که از عراق

چونم به شام می برد این قوم بی تمیز؟

محمل شکسته، ناله حدی، ساربان سنان

ره بی کران و بند گران، ناقه بی جهیز

خرگاه، دود آه و نقابم، غبار راه

چتر، آستین و معجر سر، دست خاک بیز

یک کارزار دشمن و من یک تن غریب

تو خفته خوش به بستر و این دشت، فتنه خیز

گفتــم دوصد حدیث و ندادی مرا جواب

معذوری ای ز تیر جفا خسته! خوش بخواب!

شاعر: نیّر تبریزی

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page