بودند دو تن به جان و دل دشمن تو

بودند دو تن به جان و دل دشمن تو

دادند به هم دست، پی کشتن تو

این یک پیِ آتش زدن جان برخاست

وآن یک، بنشاند تیرها بر تن تو

شاعر: علی انسانی

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page