شهدای شاخص گلزار چیذر

شهید امیر سیاوشی

شهید امیر سیاوشی

شهید محمدرضا دهقان

شهید محمدرضا دهقان

شهید مسعود علیمحمدی

شهید دکتر مسعود علیمحمدی

شهید مصطفی احمدی روشن

شهید حاج مصطفی احمدی روشن

شهید محمد ناظری

شهید سردار محمد ناظری