بسم الله الرحمن الرحیم
ربناافرغ علیناصبراوثبت اقدامناوانصرناعلى القوم الکافرین .
خدایاتوچقدربرمن ضعیف وبیچاره رحم کردى که مراازگمراهى نجات داده وبه سوى راهت هدایت نمودى خدامن خودم رابهترازهرکس می شناسم وتوازمن برجانم آگاهترى ،خدااین انقلاب توبودکه باعث نجات من از آن همه بدبختیها و خطا ها و گناهان بیشمار شد .
خدا مى دانم اگر تا آخر عمرخود را صرف تلاش درراه این‌انقلاب بکنم‌دین‌خود را نسبت به آن نتوانسته ادا کنم و جان و خون بى ارزش من در برابر این انقلاب قابل مقایسه نیست و این را نیز مى دانم که لایق یکى از بخششهاى تو با آنهمه گناه نمى باشم تا برسد به اینکه شهادت را با آنهمه مقام بالایش نصیب من گردانید ولى خدا این انقلاب زیاد به گردن امثال من حق دارد و خون ناچیز من در برابر آن ارزش ندارد آنچه مرا امیدوار به شهادت کرده بخشش و مهربانى توست که همیشه شامل حال من بوده است.
خدایا این جنگ که تازه اول کار است وخون و جان من که در اختیارتوست هرآنچه که تو به آن راضى هستى و باعث خدمت بیشتر به دینت خواهد شد آنرا قرار ده . خدایا با این لطف بزرگى که کرده اى و میلیونها مسلمان و انسان را از انحراف و بدبختى نجات داده اى و با آنکه این انقلاب توزیاد به گردن ما حق دارد خدا چطورباور کنم حرف عده‌اى را که مى گویند این خدمت ناچیز که در این مدت کوتاه بس است و باصطلاح مرا راهنمائى مى کنند خدایا تو خود آنها را هدایت کن .
آرى موقعى که این راه را انتخاب کردم آن را با تمام وجودم حس کرده مى دانستم که در آن رنج و زحمت و سختى ظاهرى است ولى یقین داشتم که در آن خوارى و ذلت و پستى و فرومایگى نیست و آن عین شرف ، شجاعت ، افتخار و سرافرازى در دنیا و آخرت است .
وصیتم به هر مسلمان از مرد و زن چه مى تواند جز پاسدارى از انقلاب اسلامى باشد، اى مسلمانان قدر این انقلاب افتخار آفرین و وارث خون تمام شهیدان راه حق و آزادى از او ل تا کنون را بدانید و کفران نعمت نکنید اگرچنان باشد هم عذاب الهى رابراى خود خریده‌ایدوهم خیانت به خون تمام شهدا کرده‌اید . دعایتان شب وروزاین باشدکه خدااین انقلاب رابه انقلاب جهانى مهدى ( عج ) که خودوعده داده متصل گردان .

درضمن همانطورکه تابه حال‌درتمام مشکلات صبرکرده اید,همانطورنیزدرآینده صبرکنیدکه خدا وعده داده که اگردرجهادتقواوصبرپیشه کنید کمکتان خواهدکرد.همانطورکه تابه حال به این صورت بوده است . وصیتم به خانواده این است که درشهادت من نه تنهاناراحت نباشید بلکه شادبوده وبه شهادت من افتخارکنیدوبدانیدکه تکلیف است براى هرخانواده مسلمان که دراین انقلاب خون بدهدکه تابحال این فیض نصیب خانواده مانشده است ،مگرخون من رنگینترازخون کدامیک ازاین شهدابوده است موقعى که تمام امامان ماخون خودرادرراه دین میدهند خون من بیچاره درمقابل دین ناچیزاست ومااگرمسلمانیم پس مرگ رانبایدانکارکردومرگ براى مسلمان زندگى است پس چه بهترکه درراه دین انسان باافتخارشهیدشودودین اسلام پایداربماند,مباداازخون من برخلاف اسلام عمل شودکه روح من باهرگونه عملى که‌درجهت خلاف‌انقلاب باشد ,مخالف است .

امیدوارم که خون من باعث تقویت روحیه اسلامى شما شود وجزازاسلام پیروى نکنید.

اگرجسدمن به دست دشمن افتاد زیاد ناراحت نباشید که اگرشادى کنید دشمنان اسلام خواهند خورد وبه یادعاشوراى کربلاباشید. برادرم جهانبخش راحتما به حوزه یاسپاه بفرستیدهرکدام راکه خودش انتخاب کرد،به دوستانم تبریک گفته وباعث تقویت روحى آنهاشویدوآنچه اشتباه ازمن دیدیدبرمن ببخشید. وبدانید اسلام پیروزاست وچپ وراست نابوداست.

پاسدارراه انقلاب وامام : توکل قلاوند

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page